تاريخ ,عمومي ,وجود ,مورد ,واحد ,همه‌ي ,تاريخ عمومي ,واحد تاريخ ,مورد مطالعه ,تحميل كرده ,مورد بررسي ,واحد تاريخ عمومي«ملت»
واحد تاريخ عمومي«ملت» است
 دکتر هوشنگ طالع
در علم تاريخ رشته اي وجود دارد به نام تاريخ عمومي . در اين رشته از تاريخ ، همه‌ي جريان‌هاي تاريخي در كنار هم  بررسي مي شوند.
تاريخ عمومي جهان ، ‌از اوضاع سياسي و اجتماعي ملت‌ها سخن مي گويد و در اين راستا ، فرهنگ ، تمدن ، پيش‌رفت علم و صنعت ، اوضاع اجتماعي و سياسي در سرزمين هاي گوناگون ، مورد بررسي قرار مي گيرد .
تاريخ نويس ، هنگامي كه مي‌خواهد دست به نگارش تاريخ عمومي بزند ، مي‌بايست سرگذشت ملت هاي گوناگون را كنار يكديگر قرار دهد تا تاريخ عمومي را به دست آورد . در علم تاريخ « ملت »  به عنوان يك مقوله‌ي تاريخي و قايم بالذات ، چنان وجود خود را بر تاريخ تحميل كرده است كه تاريخ نويسان ، مي‌بايد تاريخ عمومي را از سرگذشت ملت ها ، به دست آورند . حتاكساني كه به دلايل سياسي و يا با قصد و منظوري ويژه ، بر آنند كه وجود « ملت » را ـ آن‌چنان كه هست و خود را بر تاريخ و تحولات تاريخي تحميل كرده است ـ نفي نموده ومورد انكار قرار دهند ، ناچار از اعتراف به وجود «ملت» اند. در اين راستا، اقرار به وجود ملت ، حتا از سوي كسان و مكاتبي كه در پي نفي« ملت »     مي باشند ، شايان توجه است.
براي مطالعه و تحقيق در هر يك از زمينه‌هاي تاريخ عمومي ، نخست بايد آن را به واحدهاي متشكله ، يعني« ملت» تقسيم كرد و سپس آن مقوله‌ي ويژه (هنر، فلسفه ، دين، سياست و ....) را در واحدهاي ملي ، مورد بررسي قرار داد.
 
از اين رو ، مي‌گوييم كه واحد همه‌ي تقسيم بندي‌هاي تاريخ عمومي ، « ملت» مي باشد . همه‌ي جريان ها ، درتاريخ عمومي پيوسته ميان ملت هاي گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته و مي‌گيرد . زيرا، هر يك از جريان هاي اجتماعي در ميان هر ملت ، استقلال و نمود ويژه اي دارد . بدين سان ، مي‌بينيم كه واحد تاريخ عمومي ، « تاريخ ملت» است . از اين رو براي شناسايي ملت بايد از اين نقطه آغاز كرده و ملت را همان گونه كه تاريخ عمومي معرفي مي‌كند ، مورد مطالعه وشناخت قرار داد . خصوصيات هر ملت ويژه‌ي آن ملت است و يك تعريف كلي براي همه‌ي ملت ها ، ‌صدق نمي‌كند .
منبع اصلی مطلب : روزنامک
برچسب ها : تاريخ ,عمومي ,وجود ,مورد ,واحد ,همه‌ي ,تاريخ عمومي ,واحد تاريخ ,مورد مطالعه ,تحميل كرده ,مورد بررسي ,واحد تاريخ عمومي«ملت»
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : واحد تاريخ عمومي«ملت» است